Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu
Facebook
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu

Turystyczne popołudnie z CIT Oświęcim

REGULAMIN

Rozdział I: Postanowienia Ogólne

1. Turystyczne popołudnie z Centrum Informacji Turystycznej MOSiR Oświęcim -, zwane dalej Wydarzeniem, wynika z zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i dotyczy
jednorazowej organizacji Wydarzenia, które skierowane jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców miasta oraz turystów, chcących wziąć udział w Wydarzeniu.

2. Celem Wydarzenia jest popularyzacja turystycznych aspektów Oświęcimia.

3. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR.

4. Regulaminem objęci są wszyscy uczestnicy wydarzenia i wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z jego postanowieniami oraz jego bezwzględnego przestrzegania.

Rozdział II: Termin i miejsce
1. Projekt - Turystyczne popołudnie z Centrum Informacji Turystycznej MOSiR Oświęcim - odbywa się w dniu 4 października 2019 r. w godz. 15:30 17:30.

2. Wydarzenie obejmuje:
spacer po Starym Mieście w Oświęcimiu pod opieką merytoryczną pracownika Centrum Informacji Turystycznej MOSiR Oświęcim, zwiedzanie wybranych przez Organizatora atrakcji turystycznych miasta, przerwę na kawę lub herbatę
w jednym z punktów gastronomicznych znajdujących się na Starym Mieście quiz z nagrodami.

3. Miejsce rozpoczęcia Wydarzenia Muzeum zamek w Oświęcimiu Oddział Ratusz, Rynek Główny 2

4. W Wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej , która bierze pełną odpowiedzialność za małoletniego uczestnika podczas Wydarzenia

6. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 5 osób . W tym przypadku MOSiR powiadomi uczestników (osoby zapisane) o tym fakcie najpóźniej w dniu Wydarzenia do godz. 14:00.

Rozdział III: Organizacja
Uczestnicy Wydarzenia
1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
2. Osoby chętne do wzięcia udziału w Wydarzeniu powinny zgłosić się w jeden z poniższych sposobów, podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu:

a) mailowo it.oswiecim@msit.malopolska.pl
b) telefonicznie tel. 33 843 00 91
c) osobiście w biurze Centrum Informacji Turystycznej, ul. Leszczyńskiej 12 ( wt . czw.: w godz. 8:00 - 17:00, piątek: 17:00, piątek: w godz. 8:00 w godz. 8:00 - 12:00)

3. Uczestnicy Wydarzenia powinni przybyć na miejsce  zbiórki wskazane w pt. 3 Rozdziału II  niniejszego Regulaminu  na 5 minut przed planowaną  godziną rozpoczęcia Wydarzenia.

4. Podczas Wydarzenia przeprowadzony będzie quiz w formie pisemnej, , sprawdzający wiedzę  uczestników  w zakresie przekazanych podczas Wydarzenia informacji  dotyczących miasta, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy. Dla dwóch osób, które uzyskają największą ilość punktów, Organizator przewidział nagrody rzeczowe. W przypadku, gdy tą samą ilość punktów będzie miało będzie miało trzech lub więcej uczestników, wówczas Organizator bierze pod uwagę kolejność oddawania wypełnionych testów i nagroda przypada dwóm osobom, które zrobiły to najszybciej. Zwycięzców quizu Organizator poinformuje o tym fakcie telefonicznie,  czas czas i miejsce odbioru nagrody.


Rozdział V: Ochrona danych osobowych
1. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu, każdy uczestnik podaje swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Wydarzenia, zgodnie z zapisem Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim, tel. 33/843-43-39, mail: biuro@mosir.oswiecim.pl
3. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych.

4. Dane będą przetwarzane przez okres, którego kryterium są przepisy prawa dotyczące jednostek budżetowych

5. Każdy uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w ramach promocji Wydarzenia na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook). Za osoby niepełnoletnie zgodę wyrażają rodzice. W każdym czasie uczestnik ma prawo cofnięcia zgody. Nie dotyczy to zdjęć opublikowanych przed cofnięciem zgody.

6. W razie konieczności dane mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz regulamin konkursów dostępne są na stronie www.mosir.oswiecim.pl

Rozdział IV: Przepisy końcowe
1. Zgłoszenie Zgłoszenie dodo udziału udziału w Wydarzeniu organizowany organizowanym przez MOSiR jest równoznaczne równoznaczne z zapoznaniem się z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem z niniejszym Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.się do jego przestrzegania.

  • @http://mosir.oswiecim.pl
  • @http://oswiecim.pl
  • @http://www.muzeum-zamek.pl/
  • @http://ajcf.pl/
  • @http://www.auschwitz.org.pl/
  • @http://ock.org.pl
  • @http://mbp-oswiecim.pl/
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)